Μαθήματα

Μαθήματα

Τα μαθήματα ορίζονται σε 11 και κατανέμονται ανά εξάμηνο: 4 μαθήματα στο α΄ εξάμηνο, ανά 3 μαθήματα στο β΄ και γ΄ εξάμηνο και ένα μάθημα και η διπλωματική εργασία στο δ΄ εξάμηνο Αναλυτικότερα, τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως ακολούθως:

Υποχρεωτικά Μαθήματα (5)
 1. Εφαρμογές Η/Υ στην Εκπαίδευση α΄ Εξάμηνο
 2. Μεθοδολογία έρευνας και Στατιστική α΄ Εξάμηνο
 3. Επιστημολογία και Γνωσιοθεωρία α΄ Εξάμηνο
 4. Χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για διδακτικούς σκοπούς β΄ Εξάμηνο
 5. Διαδίκτυο, Τηλεκπαίδευση και μάθηση από απόσταση γ΄ Εξάμηνο
Επιλεγόμενα Μαθήματα (6)

Επιλέγονται 6 μαθήματα από τα παρακάτω:

 1. Συστήματα βάσεων δεδομένων και εκπαίδευση.
 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης και της ανάπτυξης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστή.
 3. Ψηφιακές τεχνολογίες πληροφόρησης και γενικές εκπαιδευτικές εφαρμογές τους.
 4. Γλώσσες Προγραμματισμού.
 5. Ανάπτυξη και σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού για διάφορα γνωστικά αντικείμενα με έμφαση σε όρους Ψυχοπαιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας
 6. Στατιστικές μέθοδοι και εκπαιδευτική έρευνα.
 7. Αριθμητικές μέθοδοι με τη χρήση υπολογιστή.
 8. Εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδικτύων.
 9. Μαθησιακές δυσκολίες και υπολογιστές.
 10. Τεχνητή νοημοσύνη στη Γνωστική Επιστήμη.
 11. Εκπαίδευση και παγκόσμια κοινωνία.
 12. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την αξιοποίηση της συστημικής και κυβερνητικής σκέψης στη διδασκαλία.
 13. Επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή .
 14. Εργαλεία συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων .
 15. Οπτικός αλφαβητισμός - Virtual reality.
 16. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών για τη διαχείριση σχολείων.
 17. Τεχνολογία και διδακτική.
 18. Επικοινωνία και μάθηση στο διαδίκτυο.
 19. Συνεργατική έρευνα στο διαδίκτυο.
 20. Εκπαίδευση και εικονική πραγματικότητα.
 21. Πληροφορικά συστήματα και ποιοτική έρευνα.
Posted by: Author
1:00PM 01/02/07