Πληροφορίες

Απαραίτητες προϋποθέσεις

συμμετοχής στο (Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Παιδαγωγικού Τμήματος είναι οι εξής: (i) Οι υποψήφιοι για το Π . Μ . Σ . του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. (ii) Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 5 του Νόμου 29 1 6/200 1 ( ΦΕΚ 114, τ α΄ /4-6-200 1 ), υποψήφιοι για το Π. Μ.Σ. μπορεί να είναι και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι . (iii) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι .απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. (iv) Για τους Έλληνες πτυχιούχους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή μιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες της Ε.Ε. ή της Ρωσικής. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας για τους Έλληνες πτυχιούχους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής: (1) Για την πιστοποίηση κατοχής της Αγγλικής γλώσσας απαιτείται δίπλωμα Advanced του Cambridge ή TOEFL (200 τουλάχιστον μόρια ), ή πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι ή Πτυχίο ΑΕΙ αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή άλλο πτυχίο αναγνωρισμένου ιδρύματος επιπέδου τουλάχιστον advanced. (2) Για την πιστοποίηση κατοχής της γαλλικής γλώσσας απαιτείται δίπλωμα Sorbonne I, ή πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας ελληνικού Α.Ε.Ι., ή πτυχίο γαλλόφωνου πανεπιστημίου ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος σε επίπεδο αντίστοιχο του αγγλικού Advanced. (3) Για την πιστοποίηση κατοχής της γερμανικής γλώσσας απαιτείται δίπλωμα Mittelstufe Ι ή πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας ελληνικού Α.Ε.Ι., ή πτυχίο γερμανόφωνου πανεπιστημίου ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος σε επίπεδο αντίστοιχο του αγγλικού Advanced. (4) Ισότιμοι τίτλοι απαιτούνται και για την πιστοποίηση κατοχής κάθε άλλης γλώσσας χώρας της Ε.Ε. ή της Ρωσικής.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Δίπλωματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα επιπλέον σε τέσσερα (4) εξάμηνα τουλάχιστον από τη λήξη του Μ.Δ.Ε.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης συνεκτιμώνται :
  • Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η κατοχή περισσότερων από μια ξένη γλώσσα κλπ., όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.
  • Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα Γενική Παιδαγωγική και Διδακτική, Πληροφορική και Εκπαίδευση, Χρήση του Υπολογιστή για την οργάνωση και την παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού.
  • Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξη.
Posted by: Author
1:00PM 01/02/07