Κ α λ υ κ ά κ η  Κ ά λ λ ι α  &  Ι α τ ρ ά κ η  Ε ι ρ ή ν η :

φοιτήτριες στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Αθηνών